Umowa z użytkownikiem

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта oppohelp.com (далее — «Сайт»).

Przedmiot umowy

1.1 Administracja strony internetowej zapewnia użytkownikowi sieci informatycznej i telekomunikacyjnej Internetu możliwość korzystania ze strony internetowej na warunkach określonych w niniejszej Umowie Użytkownika (Umowa). Prawo do korzystania z witryny mają wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia.

1.2 Możliwość korzystania z Serwisu jest udostępniana Użytkownikowi przez Administrację nieodpłatnie.

Warunki ogólne

2.1 Korzystanie z materiałów i usług dostępnych w Witrynie podlega przepisom obowiązującego prawa.

2.2 Niniejsza Umowa stanowi ofertę publiczną. Uznaje się, że Użytkownik, uzyskując dostęp do materiałów zamieszczonych w Witrynie, wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy.

2.3 Administracja Witryny ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Takie zmiany wchodzą w życie po upływie trzech (3) dni od umieszczenia nowej wersji Umowy na Stronie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, powinien odmówić dostępu do Serwisu i zaprzestać korzystania z materiałów i usług Serwisu.

Obowiązki użytkownika

3.1 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą być uznane za naruszenie prawa międzynarodowego, w tym prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i/lub praw pokrewnych, jak również żadnych działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenia normalnego funkcjonowania Serwisu i jego usług.

3.2 Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie bez zgody Posiadaczy Praw Autorskich jest niedozwolone. Zgodne z prawem korzystanie z materiałów zamieszczonych na Stronie wymaga zawarcia umów licencyjnych (uzyskania licencji) z Posiadaczami praw.

3.3 W przypadku cytowania materiałów z Witryny, w tym chronionych utworów autorskich, obowiązkowe jest powołanie się na Witrynę.

3.4 Komentarze i inne wypowiedzi Użytkownika w Serwisie nie mogą być sprzeczne z wymogami prawa międzynarodowego oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi i etycznymi.

3.5 Użytkownik zostaje ostrzeżony, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie i korzystanie przez Użytkownika z zasobów zewnętrznych, do których linki mogą znajdować się w Witrynie.

3.6 Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z jakimikolwiek potencjalnymi lub powstałymi stratami lub szkodami związanymi z jakąkolwiek zawartością Witryny, rejestracją praw autorskich i informacjami o takiej rejestracji, towarami lub usługami dostępnymi na lub uzyskanymi za pośrednictwem zewnętrznych witryn lub zasobów lub innych kontaktów Użytkownika, do których Użytkownik wszedł, korzystając z informacji zamieszczonych na Witrynie lub linków do zewnętrznych zasobów.

3.7 Użytkownik akceptuje fakt, że wszystkim lub częściom materiałów i usług Serwisu mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności w związku z takimi reklamami.

Inne warunki

4.1 Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.

4.2 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako ustanowienie agencji, partnerstwa, joint venture, osobistego zatrudnienia lub jakiegokolwiek innego stosunku, który nie został wyraźnie przewidziany w niniejszej Umowie, pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Serwisu.

4.3 Orzeczenie sądu stwierdzające nieważność lub niewykonalność któregoś z postanowień Umowy nie powoduje unieważnienia pozostałych postanowień Umowy.

4.4 Brak działań ze strony Administracji Serwisu w przypadku naruszenia Umowy przez któregokolwiek z Użytkowników nie pozbawia Administracji Serwisu prawa do późniejszego podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony swoich interesów i praw autorskich do materiałów Serwisu chronionych zgodnie z prawem.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i akceptuje wszystkie jej postanowienia.

OPPOHelp.com